کشیدن و رها کردن صفحه ساز

کشیدن و رها کردن صفحه ساز

صفحه اصلی ویلا تم ساده در عین حال یکی از بسیار قدرتمند سازنده CS صفحه از بازار. ما عناصر گسترده اصلاح ساخته شده است. ایجاد، ویرایش و یا حذف هر عنصر با تکنولوژی آزاد کد. در گزینه های تم پیشرفته، هر عنصر از طریق CS سازنده صفحه را انتخاب کنید و سفارشی کردن آن به طور کامل. یک صفحه، قرار دادن عنصر از انتخاب بر روی آن، تغییر مرزها، رنگ، پس زمینه، و خیلی بیشتر. فقط یک عنصر را انتخاب کنید، آن را به صفحه مورد نظر بکشید و آن را به عنوان در هر نیاز. ساده است!