پیش فیلتر جستجو

پیش فیلتر جستجو

محیط مدیریت باید کنترل کامل بر زمینه جستجو و می تواند فعال / غیر فعال از باطن. است از ویژگی های جستجوی پیشرفته در جستجوی خواص و خواص صفحه وجود دارد. خریداران / بازدید کنندگان می توانند حق مالکیت با معیارهای جستجوی مختلف پیدا / فیلتر مانند نوع ملک، اندازه، محل، محدوده فاصله ها، شهرستانها، مناطق، محدوده قیمت و خیلی بیشتر. کاربر می تواند دقت جستجوی خود را با فیلتر های جستجو جستجوی پیشرفته افزایش می دهد. است پیش بینی جستجو برای همه عبارات جستجو که نشان می دهد کلمات کلیدی و حتی تصحیح غلط املایی وجود دارد. با صرفه جویی گزینه جستجو، کاربران، کاربران / سازمان های می توانید ترکیب های جستجوی خود را به سهولت جستجو تکرار نجات دهد.