صرفه جویی در جستجو

صرفه جویی در جستجو

'ذخیره جستجو "معیار های جستجو به« ذخیره یک هشدار املاک' پنل جستجو وارد کنید و آن را برای استفاده در آینده ذخیره شده است. ذخیره جستجوهای شما اطلاع در مورد شغل تازه در دسترس است و شما اجازه می دهد از اموال به درستی با منافع خود را بر اساس جستجو همسان را انتخاب کنید. هنگامی که شما در سیستم وارد کرده اید، شما می توانید جستجو اموال اموال نامحدود ذخیره و دریافت هشدار زمانی که خواص جدید مطابقت جستجوهای ذخیره شده. جستجوهای ذخیره شده پس از آن به صورت خودکار در باطن به نظر می رسد برای کمک به شما ملک ایده آل به عنوان آسان که ممکن است پیدا کنید.