خانه باز تصفیه

خانه باز تصفیه

ساعت باز تنظیم / از ساعت ملاقات برای املاک خود و انتشار آن در آگهی. خریدار / کاربران خواهد ساعت باز روی آگهی را مشاهده کنید و می توانید خانه های به عنوان در هر زمان باز خود را فیلتر به آنها مراجعه کنید در زمان مناسب. محیط مدیریت از سایت می توانید فعال / غیر فعال کردن این ویژگی از پایان تماس، داشبورد کاربر این گزینه را ندارند در حالی که ارسال آگهی.