جستجو موقعیت جغرافیایی

جستجو موقعیت جغرافیایی

GEO محل جستجو بر مختصات جغرافیایی و فاصله است. در صفحه اصلی ویلا تم، پالایش جستجوی خود را بر اساس موقعیت جغرافیایی خود را. این قابلیت نتایج جستجوی سفارشی به محل کاربر فراهم می کند. به غیر از تصفیه با مختصات جغرافیایی / فاصله، آن را شمارش چگونه بسیاری از خواص در فاصله معینی از یک محل خاص با استفاده از قابلیت شعاع است. این قطره پین بر روی نقشه در حالی که ایجاد یک مکان خواص و نشان می دهد محل دقیق کسب و کار.